„Bílá místa rolnické historie … aby nebyla bílá"

…výtvarná soutěž pro všechny…

1. Výtvarná soutěž se vyhlašuje v rámci projektu ENZEDRA - Bílá místa rolnické historie: Místní užitkové a okrasné rostliny jako cesta ke zvyšování druhové rozmanitosti regionu.
2. Téma soutěže: „Bílá místa rolnické historie … aby nebyla bílá“.
3. Motto soutěže:
Krušnohoří bylo krajem, kde se prolínaly dovednosti, zvyky a kultura české a saské strany. I to, co dřív lidé pěstovali na zahradách a na polích bylo z pohledu dneška víc než pestré. Mnohé z toho odešlo spolu s koncem druhé světové války, na dalším šednutí a bělení původní pestrosti se podílí fenomény multikultury a globalizace. Projekt ENZEDRA – Bílá místa… si dal za příjemný úkol vrátit našemu kraji zahrady a pole v pestrých barvách pro nás zajímavých a prospěšných plodin. Tak, aby naše maminky mohly v kuchyni kouzlit z produkce domácích polí a zahrad stejně jako naše prababičky…
4. Zadání soutěže:
Zpracujte výtvarně, jak si představujete, že by se měla podle našeho projektu rozvíjet krajina, pole a zahrady tak, aby vše bylo pestré a zajímavé jako v dobách našich praprapra….. babiček a dědečků. Pro zpracování je možné použít jakoukoliv výtvarnou techniku, formáty A4 a A3. V ostatních technikách (např. linoryt, keramika, atp.) je velikost soutěžní práce omezena velikostí formátu A3. Počet soutěžních prací od jednoho autora není omezen.
5. Autoři soutěží ve čtyřech věkových kategoriích, přičemž rozhodující je věk zařazení ke dni vyhlášení soutěže, tedy ke dni 2. 6. 2018.
Kategorie A – děti do 6 let
Kategorie B – děti do 10 let
Kategorie C – děti do 15 let
Kategorie D – 15 let a starší včetně dospělých.
6. Autoři uvedou své jméno, věk a kontakt (telefon nebo e-mail). Podmínkou zařazení do soutěže je v souladu s platnou legislativou udělení souhlasu se zpracováním nezbytných osobních údajů. Autoři odevzdáním soutěžního díla udělují souhlas k jeho veřejné prezentaci s uvedením jména autora a kategorie, k fotografování díla i autora a použití pro potřeby vyhlašovatele.
7. Soutěžní díla ze všech oborů je možné odevzdat na místech:
- Galerie Jirkov (Kostelní 47)
- Infocentrum Jirkov (Kostelní 47)
- Pokladny Podkrušnohorského zooparku Chomutov
- Skanzen Stará Ves
- Výzkumný ústav rostlinné výroby, Chomutov, Černovická 4987 (Ing. Roman Honzík).
8. Uzávěrka soutěže je 8. 9. 2018.
9. Soutěžní díla bude hodnotit odborná komise složená ze zástupců partnerů projektu, výtvarného ateliéru Arcabradesign (autor loga projektu) a Galerie Jirkov.
10. V každé kategorii všech soutěžních oborů budou vybrána tři díla, jejichž autoři budou vyhlášeni jako vítězové kategorie. Vítězové obdrží ocenění a věcné ceny, jejich díla budou veřejně prezentována při významných akcích a v rámci projektu.
11. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrat další soutěžní díla k ocenění, veřejné prezentaci a dalšímu využití v rámci projektu.
12. Vítězové soutěže budou vyhlášeni ve skanzenu Stará Ves do 30. 9. 2018. Datum vyhlášení výsledků soutěže bude zveřejněno a oznámeno soutěžícím nejpozději do 31. 8. 2018.
13. Partnery projektu jsou Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p. o. a Sachsen Leinen. Odborným garantem soutěže je Galerie Jirkov.
V Chomutově dne 2. 6. 2018